SENTO KAMPO TEA 仙島漢方茶


「奉一碗日月漢方的東方茶屋」

以東方銘刻的根基為策
於靈性的遁甲中相生相剋
染漢引渡日月星辰之氣
淨身心鑄陰陽合一之刻
點漫漫茶學於一品

#漢方茶奶